Skip to content

Juridisk information

Juridisk information

Ancron Rådgivning AB är ett anknutet ombud till Värdepappersbolaget Mangold Fondkommission AB som står under Finansinspektionens tillsyn. Ancron Rådgivning AB har genom ombudsförfarande rätten att bedriva investeringsrådgivning gällande finansiella instrument eller investeringstjänster.

Allmänna villkor Ancron

Allmänna villkor för försäkringsdistributionstjänster
- livförsäkring
1. ALLMÄNT
1.1 Dessa allmänna villkor har tagits fram för att lägga grunden till ett bra och väl fungerande samarbete mellan Ancron Rådgvning AB och våra kunder.
1.2 Dessa allmänna villkor gäller mellan Ancron Rådgivning AB, organisationsnummer 559068-5508 (Försäkringsförmedlaren) och den uppdragsgivare, såväl fysisk som juridisk person, (Kunden) som lämnat fullmakt till Försäkringsförmedlaren att företräda Kunden.
1.3 Försäkringsförmedlaren erbjuder från tid till annan tilläggstjänster eller specifika villkor till Kunden. Tilläggstjänsterna och/eller de specifika villkoren framgår genom avtal med Kunden (Kundavtal).
1.4 Vid inbördes tolkning mellan Kundavtal och Allmänna villkor ska Kundavtal äga tolkningsföreträde framför Allmänna villkor.
1.5 Med avtal avses dessa allmänna villkor samt, i förekommande fall, Kundavtal.
2. UPPDRAGET
2.1 Försäkringsförmedlaren ska utföra sitt uppdrag i enlighet med lag (2018:1219) om försäkrings-distribution samt omsorgsfullt och med iakttagande av god försäkringsdistributionssed analysera och utarbeta för Kunden lämpliga försäkringslösningar, upprätta upphandlingsunderlag härför, inhämta och utvärdera offerter från försäkringsbolag, rekommendera Kunden val av försäkringsgivare samt följa upp och uppdatera försäkringarna under försäkringsåret.
2.2 För uppdragets fullgörande befullmäktigas härmed Försäkringsförmedlaren att företräda Kunden enligt skriftlig fullmakt.
3. UPPGIFTER OCH UNDERLAG
3.1 Kunden åtar sig att
a) till Försäkringsförmedlaren, utan dröjsmål och på överenskommet sätt, tillhandahålla korrekta och aktuella uppgifter för att Försäkringsförmedlaren ska kunna fullgöra sina förpliktelser enligt detta avtal, samt, i tillämpliga fall,
b) löpande, till Försäkringsmedlaren, lämna uppgifter avseende exempelvis nyanställningar, löneförändringar, tjänstledigheter, föräldraledigheter, sjukanmälningar, friskanmälningar, avgångar samt övriga uppgifter som är relevanta för att avtalet ska kunna fullgöras.
4. FÖRSÄKRINGSFÖRMEDLARENS ÅTAGANDEN
4.1 Försäkringsförmedlaren åtar sig att tillhandahålla personal eller konsult som under uppdragstiden/avtalstiden ska utföra uppdraget enligt avtal.
4.2 Försäkringsförmedlaren ska upprätthålla en ansvarsförsäkring i enlighet med vad som krävs i lag.
4. PARTER FÖR FÖRSÄKRINGEN
4.1 Kunden utser efter rekommendation av Försäkringsförmedlaren försäkringsgivare med vilken avtal om försäkring ska ingås. Försäkringsförmedlaren ska därefter, såsom ombud för Kunden, ingå försäkringsavtal med försäkringsgivaren med stöd av erhållen fullmakt.
5. ERSÄTTNING
5.1 För det fall Försäkringsförmedlaren placerar Kundens försäkringar hos en försäkringsgivare som utbetalar provision ska Försäkringsförmedlaren ersättas med den provisionen. För tjänster som inte är försäkringsdistribution ska Försäkrings-förmedlaren därutöver fakturera Kunden enligt särskild överenskommelse.
5.2 För det fall den försäkringsgivare som Försäkringsförmedlaren placerar Kundens försäkringar hos inte betalar provision ska i första hand Försäkringsförmedlaren ersättas med arvode av Kunden som motsvarar den premierabatt som försäkringsgivaren tillhandahåller för försäkring som distribueras via försäkringsförmedlare. För tjänster som inte är försäkringsdistribution ska Försäkringsförmedlaren därutöver fakturera Kunden enligt särskild överenskommelse.
6. ANSVARET OCH ERSÄTTNINGSSKYLDIGHETEN
6.1 Om Försäkringsförmedlaren uppsåtligen eller av oaktsamhet åsidosätter sina skyldigheter enligt lag (2018:1219) om försäkringsdistribution är denne ersättningsskyldig för skada, som därigenom drabbar Kunden.
7. REKLAMATION
7.1 I det fall Kunden har krav om ersättning på grund av felaktigt utfört uppdrag ska kravet inom skälig tid efter det felet har uppmärksammats eller borde ha uppmärksammats av Kunden meddelas Försäkrings-förmedlaren. Försummas detta är talerätten förlorad.
8. INGET ANSVAR FÖR OFULLSTÄNDIGA UPPGIFTER ELLER VID DRÖJSMÅL MED UPPGIFTER
8.1 Försäkringsförmedlaren ansvarar inte för skada eller förlust, som uppkommit till följd av att Kunden åsidosatt sina skyldigheter enligt dessa Allmänna villkor, lämnat oriktiga eller ofullständiga uppgifter till Försäkringsförmedlaren, underlåtit eller varit i dröjsmål med att till Försäkringsförmedlaren lämna uppgifter för erhållandet av rekommenderat försäkringsskydd eller varit i dröjsmål med erläggande av premier.
9. PREMIEBETALNING FÖRSÄKRINGSSKYDD
9.1 Kunden ska särskilt beakta försäkringsavtalets och däri ingångna försäkringars förfallodag och tillse att premien erlägges i rätt tid.
10. BEFRIELSE AV ANSVAR FÖR FEL ELLER BRIST I GÄLLANDE AVTAL OM FÖRSÄKRING
10.1 Försäkringsförmedlaren bär inget ansvar för fel eller brist i gällande avtal om försäkring eller för härigenom uppkommen skada/förlust eller indirekt skada/förlust, som inträffat före det att Försäkringsförmedlaren har beretts möjlighet, att inom skälig tid från dagen för ikraftträdandet av dessa Allmänna villkor vidtaga erforderliga förändringar i gällande försäkringsavtal.
11. HÄVNING AV UPPDRAGET
11.1 Kunden har rätt att häva avtalet och därmed återkalla uppdraget om Försäkringsförmedlaren väsentligen åsidosätter sitt åtagande enligt avtalet.
11.2 Om Kunden obefogat häver avtalet och återkallar uppdraget före eller efter det försäkring har distribuerats ska ersättning utgå till Försäkringsförmedlaren på sätt som anges i punkt 13 nedan.
11.3 Försäkringsförmedlaren har rätt att häva avtalet och därmed frånträda uppdraget, om
a) Kunden inte fullgör sina åtaganden enligt avtalet, eller
b) Kunden begär tjänster av innebörd att Försäkringsförmedlaren ska efterge kravet på god försäkringsdistributionssed.
11.4 När avtalet hävs av Kunden och uppdraget återkallas eller när Försäkringsförmedlaren häver avtalet och frånträder uppdraget upphör med omedelbar verkan även fullmakten att gälla.
12. ÅTERKALLELSE AV FULLMAKTEN
12.1 Återkallar Kunden endast fullmakten efter det försäkring har distribuerats, utan att Kunden därvid häver avtalet och återkallar uppdraget, upphör avtalet med omedelbar verkan att gälla. Försäkrings-förmedlaren har då rätt till ersättning enligt punkten 5 ovan under den uppdragstid som anges i punkten 21.
12.2 Återkallar Kunden endast fullmakten innan det försäkring har förmedlats, utan att Kunden därvid häver avtalet och återkallar uppdraget, upphör avtalet med omedelbar verkan att gälla.
12.3 Fullmakt, som återkallats eller upphört att gälla på grund av att uppdraget upphört, ska utan dröjsmål överlämnas till Kunden. Försäkringsförmedlaren ska snarast underrätta försäkringsgivaren härom.
13. ERSÄTTNING VID HÄVNING AV UPPDRAGET ELLER ÅTERKALLELSE AV FULLMAKT
13.1 Har Försäkringsförmedlaren väsentligen åsidosatt sina skyldigheter har Försäkrings-förmedlaren inte rätt till ersättning för utfört arbete även om avtal om sådan ersättning har ingåtts.
14. FÖRSÄKRINGSBASERADE INVESTERINGSPRODUKTER
14.1 En försäkringsbaserad investeringsprodukt är en försäkring med ett förfallo- eller återköpsvärde som helt eller delvis är direkt eller indirekt exponerat mot marknadsvolatilitet, med undantag för skadeförsäkringar, livförsäkringar där ersättning enligt avtalet endast betalas ut vid dödsfall eller vid invaliditet till följd av skada, sjukdom eller funktionsnedsättning, och pensionsförsäkringar.
14.2 Försäkringsförmedlaren kommer årligen tillhandahålla Kunden en rapport om de tjänster och transaktioner som genomförts under rapporterings-perioden med en redovisning av de totala kostnaderna och värdet av de underliggande tillgångarna.
14.3 Om inte annat överenskommits kommer Försäkringsförmedlaren inte regelbundet bedöma lämpligheten av de försäkringsbaserade investeringsprodukter som rekommenderats Kunden.
14.4 Vad som sägs om försäkringsbaserade investeringsprodukter ovan gäller från den 1 oktober 2019 även pensionsförsäkringar som har ett förfallo- eller återköpsvärde som helt eller delvis är direkt eller indirekt exponerat mot marknadsvolatilitet i enlighet med lagen (2018:1219) om försäkrings-distribution.
15. EGENSKAPER OCH RISKER MED INVESTERINGAR I FINANSIELLA INSTRUMENT
15.1 Att investera i finansiella instrument innebär alltid en risk för att investeringen sjunker i värde. Ju högre risk Kunden är beredd att ta desto större är risken för större förluster. Samtidigt innebär en högre risk även en möjlighet till högre avkastning. Vid all investering i värdepapper i Kundens försäkringar är det av vikt att Kunden förstår egenskaperna och riskerna med det eller de värdepapper som Kunden köper. I de fall Kunden erhåller rådgivning om de värdepapper som ingår i Kundens försäkring kommer Försäkringsförmedlaren att lämna ytterligare information om de finansiella instrumentens egenskaper och risker.
16. KOMMUNIKATION
16.1 All kommunikation sker på svenska. All dokumentation samt information Kunden erhåller kommer att vara på svenska.
16.2 Kommunikation sker via Kundens kundportal. Kommunikation kan även ske via e-post, brev eller telefon. Det åligger Kunden att meddela Försäkringsförmedlaren om Kunden byter e-postadress, postadress eller telefonnummer.
16.3 Kunden har rätt att få viss information i samband med försäkringsdistribution och rådgivning. Denna information kommer Kunden erhålla personligen på sin kundportal. Kunden har alltid rätt att begära att få informationen avgiftsfritt i en pappershandling.
17. E-POST
17.1 Genom att uppge sin e-postadress, antingen i samband dessa Allmänna villkors ikraftträdande eller vid annat tillfälle i samband med försäkrings-distribution, för registrering i Försäkrings-förmedlarens system, samtycker Kunden till att Försäkringsförmedlaren får kommunicera med Kunden elektroniskt.
18. MEDDELANDEN
18.1 Meddelande som sänts till Kundens kundportal eller via annan elektronisk kommunikation ska anses ha kommit Kunden tillhanda vid avsändandet om det sänts till av Kunden uppgivet nummer eller elektronisk adress. Om ett sådant meddelande når Kunden på icke normal kontorstid ska meddelandet anses ha kommit Kunden tillhanda vid början av påföljande vardag.
18.2 Meddelanden som avsänts från Försäkringsförmedlaren med rekommenderat brev eller vanligt brev ska anses ha nått Kunden senast femte vardagen efter avsändandet, om brevet sänts till den adress som Kunden uppgivit.
18.3 Meddelanden från Kunden till Försäkringsförmedlaren ska ställas till den adress som anges i den förköpsinformation Kunden har fått, såvida inte svar begärts till annan adress. Meddelande från Kunden ska anses ha kommit Försäkringsförmedlaren tillhanda den vardag meddelandet kommit fram till nämnda adress.
19. SEKRETESS
19.1 Försäkringsförmedlaren ska iaktta och vidmakthålla tystnadsplikt vad gäller uppdraget och inhämtade uppgifter och får inte obehörigen röja sådana inhämtade uppgifter.
19.2 Handlingar med konfidentiella uppgifter ska förvaras på ett betryggande sätt.
20. BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER
20.1 För information om Försäkringsförmedlarens behandling av personuppgifter hänvisas till Försäkringsförmedlarens Integritetspolicy som finns tillgänglig på kundens kundportal eller på Försäkringsförmedlarens hemsida.
21. UPPDRAGSTID OCH FÖRNYELSE AV UPPDRAGET
21.1 Uppdraget gäller från det datum då dessa Allmänna villkor träder ikraft enligt nedan. Uppdraget förlängs därefter en dag i sänder.
21.2 De Allmänna villkoren träder ikraft det datum då Kunden undertecknar fullmakt enligt punkten 2.2.
21.3 När avtalet har sagts upp och upphört att gälla upphör med omedelbar verkan även fullmakten att gälla.
22. ÄNDRING AV DE ALLMÄNNA VILLKOREN
22.1 Ändringar av villkoren ska ha verkan gentemot Kunden från och med trettionde kalenderdagen efter det att Kunden enligt punkten 18 ska anses ha mottagit meddelandet om ändringen. Om Kunden inte godtar ändringen har Kunden rätt att säga upp uppdraget till upphörande.
23. BEGRÄNSNING AV FÖRSÄKRINGS-FÖRMEDLARENS ANSVAR
23.1 Försäkringsförmedlaren är inte skyldig att vidta andra åtgärder än vad som anges i villkoren, om inte särskilt avtal ingåtts om detta. Vad som uttryckligen anges i sådant särskilt avtal ska gälla före dessa villkor.
24. TVIST OCH TILLÄMPLIG LAG
24.1 Tolkning och tillämpning av villkoren ska ske enligt svensk rätt.
24.2 Tvist rörande tolkning och tillämpning av dessa Allmänna villkor ska avgöras av allmän domstol.

Reklamation eller klagomål vid investeringsrådgivning

Om du är missnöjd med investeringsrådgivning gällande finansiella instrument eller investeringstjänster är det viktigt att du kontaktar oss och framför dina synpunkter. Kontakta gärna i första hand den person som haft hand om ditt ärende. Du kan kontakta oss på det sätt som du tycker är lämpligast – ex. per telefon, e-post eller brev – och, om du vill, även be oss att kontakta dig per telefon. Om du inte skulle vara nöjd med det svar du får, kan du sedan kontakta Mangolds klagomålsansvarige person genom att skriftligen framställa ditt ärende.

Ett klagomål ska adresseras till:

Mangold Fondkommission AB
Att: Klagomålsansvarig
Box 55691
102 15 Stockholm
klagomalsansvarig@mangold.se

 

Vill du diskutera ett klagomålsärende med någon utanför Mangold kan du vända dig till Konsumenternas Bank- och Finansbyrå eller Konsumentvägledningen i din kommun för kostnadsfri rådgivning. Du kan även få ett klagomål prövat av utomstående genom att vända dig till Allmänna Reklamationsnämnden och allmän domstol.

Reklamation eller klagomål vid försäkringsrådgivning

Om du är missnöjd med  den rådgivning du får gällande försäkring är det viktigt att du kontaktar oss och framför dina synpunkter. Kontakta gärna i första hand den person som haft hand om ditt ärende. Du kan kontakta oss på det sätt som du tycker är lämpligast – ex. per telefon, e-post eller brev – och, om du vill, även be oss att kontakta dig per telefon. Om du inte skulle vara nöjd med det svar du får, kan du sedan kontakta Tydliga AB:s klagomålsansvarige person genom att skriftligen framställa ditt ärende.

Ett klagomål ska adresseras till:

Tydliga AB
Klagomålsansvarig Thomas Almqvist
Bergsbovägen 11, 191 35 Sollentuna
E-post: compliance@tydliga.se

 

Vill du diskutera ett klagomålsärende med någon utanför Ancron Rådgivning och Tydliga AB  kan du vända dig till Konsumenternas Bank- och Finansbyrå eller Konsumentvägledningen i din kommun för kostnadsfri rådgivning. Du kan även få ett klagomål prövat av utomstående genom att vända dig till Allmänna Reklamationsnämnden och allmän domstol.

Kontakta oss

Telefon: 08-595 007 11
E-post: info@ancron.se

Hitta hit

Vasagatan 16
111 20 Stockholm
Vägbeskrivning

Postadress
Box 160, 101 23 Stockholm

 

Ancron Rådgivning AB

Ancron är ett partnerägt finansbolag som sätter den personliga rådgivningen i centrum.

Scroll To Top