Juridisk information

Juridisk information

Ancron Rådgivning AB är ett anknutet ombud till Värdepappersbolaget Mangold Fondkommission AB som står under Finansinspektionens tillsyn. Ancron Rådgivning AB har genom ombudsförfarande rätten att bedriva investeringsrådgivning gällande finansiella instrument eller investeringstjänster.

Ta emot eller vidarebefordra instruktioner eller order avseende investeringstjänster eller finansiella instrument – VPML 2:1 p. 1

Placera finansiella instrument – VPML 2:1 p. 7

Tillhandahålla investeringsrådgivning avseende finansiella instrument eller investerings tjänster – VPML 2:1 p.5

Allmänna villkor Ancron

1.1 Allmänna villkor för försäkringsdistributionstjänster – livförsäkring
1.2 ALLMÄNT
1.3 Dessa allmänna villkor (Villkoren) har tagits fram för att lägga grunden till ett bra och väl fungerande samarbete mellan Ancron Rådgivning AB och våra kunder.
1.4 Villkoren gäller mellan Ancron Rådgivning AB, organisationsnummer 559068-5508, (Bolaget) och den uppdragsgivare, såväl fysisk som juridisk person, (Kunden) som lämnat fullmakt till Bolaget att företräda Kunden.
1.5 Villkoren gäller även i förekommande fall i förhållande till anställd hos en Kund till Bolaget som erhåller rådgivning eller annan tjänst från Bolaget.
1.6 Bolaget erbjuder från tid till annan tilläggstjänster eller specifika villkor till Kunden. Tilläggstjänsterna och/eller de specifika villkoren framgår genom avtal med Kunden (Uppdragsavtal).
1.7 Vid inbördes tolkning mellan Uppdragsavtal och Villkoren ska Uppdragsavtal äga tolkningsföreträde framför Villkoren.
1.8 Om inget annat överenskommits gäller Villkoren i tillägg till ingånget Uppdragsavtal. Med Villkoren ska därför i förekommande fall förstås även ingånget Uppdragsavtal.
1.9 UPPDRAGET
1.10 Bolaget ska utföra sitt uppdrag i enlighet med lag (2018:1219) om försäkringsdistribution samt omsorgsfullt och med iakttagande av god försäkringsdistributionssed analysera och utarbeta för Kunden lämpliga försäkringslösningar, upprätta upphandlingsunderlag härför, inhämta och utvärdera offerter från försäkringsbolag, rekommendera Kunden val av försäkringsgivare samt följa upp och uppdatera försäkringarna under försäkringsåret (Uppdraget).
1.11 För Uppdragets fullgörande befullmäktigas Bolaget att företräda Kunden enligt skriftlig, såväl fysisk som digital, fullmakt.
1.12 UPPGIFTER OCH UNDERLAG
1.13 Kunden åtar sig att
1.14 a) till Bolaget, utan dröjsmål och på överenskommet sätt, tillhandahålla korrekta och aktuella uppgifter för att Bolaget ska kunna fullgöra sina förpliktelser enligt Villkoren, samt, i tillämpliga fall,
1.15 b) löpande, till Bolaget, lämna uppgifter avseende exempelvis nyanställningar, löneförändringar, tjänstledigheter, föräldraledigheter, sjukanmälningar, friskanmälningar, avgångar, inkomst, familjebild, byte av arbetsgivare samt övriga uppgifter som är relevanta för att Uppdraget ska kunna fullgöras, samt
1.16 c) omedelbart till Bolaget meddela sådana fel eller brister som Kunden upptäcker i försäkringshandlingar, rådgivningsdokumentationer eller andra handlingar.
1.17
1.18 BOLAGETS ÅTAGANDEN
1.19 Bolaget åtar sig att tillhandahålla personal eller konsult som under uppdragstiden ska utföra Uppdraget enligt Villkoren.
1.20 Bolaget ska upprätthålla en ansvarsförsäkring i enlighet med vad som krävs i lag.
1.21 PARTER FÖR FÖRSÄKRINGEN
1.22 Kunden utser efter rekommendation av Bolaget försäkringsgivare med vilken avtal om försäkring ska ingås. Bolaget kan i förekommande fall, såsom ombud för Kunden, ingå försäkringsavtal med försäkringsgivaren med stöd av erhållen fullmakt.
1.23 ERSÄTTNING
1.24 Bolaget erhåller ersättning för sitt Uppdrag antingen genom ett arvode från Kunden eller genom provision från försäkringsgivaren.
1.25 I det fall Bolaget tar ut ett arvode från Kunden för distribution av försäkringen kommer Bolaget att skicka Kunden en faktura enligt överenskommelse.
1.26 I det fall Kunden tecknar en försäkring hos en försäkringsgivare som utbetalar provision till Bolaget kan Bolaget och Kunden komma överens om att Bolaget ska ersättas med den provisionen för distributionen.
1.27 För tjänster som inte är försäkringsdistribution ska Bolaget därutöver fakturera Kunden enligt särskild överenskommelse.
1.28 ANSVARET OCH ERSÄTTNINGSSKYLDIGHETEN
1.29 Om Bolaget uppsåtligen eller av oaktsamhet åsidosätter sina skyldigheter enligt lag (2018:1219) om försäkringsdistribution är denne ersättningsskyldig för skada, som därigenom drabbar Kunden.
1.30 REKLAMATION
1.31 I det fall Kunden har krav om ersättning på grund av felaktigt utfört uppdrag ska kravet inom skälig tid efter det felet har uppmärksammats eller borde ha uppmärksammats av Kunden meddelas Bolaget. Försummas detta är talerätten förlorad.
1.32 INGET ANSVAR FÖR OFULLSTÄNDIGA UPPGIFTER ELLER VID DRÖJSMÅL MED UPPGIFTER
1.33 Bolaget ansvarar inte för skada eller förlust, som uppkommit till följd av att Kunden åsidosatt sina skyldigheter enligt Villkoren, lämnat oriktiga eller ofullständiga uppgifter till Bolaget, underlåtit eller varit i dröjsmål med att till Bolaget lämna uppgifter för erhållandet av rekommenderat försäkringsskydd eller varit i dröjsmål med erläggande av premier.
1.34 PREMIEBETALNING FÖRSÄKRINGSSKYDD
1.35 Kunden ska särskilt beakta försäkringsavtalets och däri ingångna försäkringars förfallodag och tillse att premien erlägges i rätt tid. Om premien inte erlägges i rätt tid kan försäkringen upphöra att gälla enligt de villkor som gäller mellan Kunden och försäkringsgivaren.
1.36 BEFRIELSE AV ANSVAR FÖR FEL ELLER BRIST I GÄLLANDENDE AVTAL OM FÖRSÄKRING
1.37 Bolaget bär inget ansvar för fel eller brist i gällande avtal om försäkring eller för härigenom uppkommen skada/förlust eller indirekt skada/förlust, som inträffat före det att Bolaget har beretts möjlighet, att inom skälig tid från dagen för ikraftträdandet av Villkoren vidtaga erforderliga förändringar i gällande försäkringsavtal.
1.38 De tjänster som Bolaget tillhandahåller omfattar inte bedömningar av eventuella skattekonsekvenser som uppkommer i utförandet av Uppdraget eller i övrigt med anledning av dessa Villkor. Bolaget tar därmed inget ansvar för eventuella skattekonsekvenser som uppkommer i utförandet av Uppdraget eller i övrigt med anledning av dessa Villkor eller utförande av tjänster enligt dessa Villkor.
1.39 HÄVNING AV UPPDRAGET
1.40 Kunden har rätt att häva Uppdraget och därmed återkalla fullmakten om Bolaget väsentligen åsidosätter sitt åtagande enligt Villkoren.
1.41 Om Kunden obefogat häver Uppdraget och återkallar fullmakten före eller efter det försäkring har distribuerats ska ersättning utgå till Bolaget på sätt som anges i punkt 14 nedan.
1.42 Bolaget har rätt att häva Uppdraget och därmed frånträda Villkoren, om
1.43 a) Kunden inte fullgör sina åtaganden enligt Villkoren, eller
1.44 b) Kunden begär tjänster av innebörd att Bolaget ska efterge kravet på god försäkringsdistributionssed.
1.45 När Uppdraget hävs av Kunden eller när Bolaget häver Uppdraget och frånträder Villkoren upphör med omedelbar verkan även fullmakten att gälla.
1.46 ÅTERKALLELSE AV FULLMAKTEN
1.47 Återkallar Kunden endast fullmakten efter det försäkring har distribuerats, utan att Kunden därvid häver Uppdraget, upphör Villkoren med omedelbar verkan att gälla. Bolaget har då rätt till ersättning enligt punkten 6 ovan under den uppdragstid som anges i punkten 22.
1.48 Återkallar Kunden endast fullmakten innan det försäkring har förmedlats, utan att Kunden därvid häver Uppdraget, upphör Villkoren med omedelbar verkan att gälla. Bolaget har då rätt till ersättning enligt punkten 14 nedan.
1.49 Fullmakt, som återkallats eller upphört att gälla på grund av att Uppdraget upphört, ska utan dröjsmål, i förekommande fall, överlämnas till Kunden. Bolaget ska snarast underrätta försäkringsgivaren härom.
1.50 ERSÄTTNING VID HÄVNING AV UPPDRAGET ELLER ÅTERKALLELSE AV FULLMAKT
1.51 Har Bolaget väsentligen åsidosatt sina skyldigheter har Bolaget inte rätt till ersättning för utfört arbete även om överenskommelse om sådan ersättning har ingåtts.
1.52 Om Kunden obefogat häver Uppdraget eller återkallar fullmakten före det att försäkringen har hunnit distribuerats eller förnyats av Bolaget, varigenom Bolaget fråntagits sin rätt att uppbära provision, äger Bolaget rätt att av Kunden erhålla ersättning för utfört arbete med 1 250 kr per timme jämte ersättning för kostnader och utlägg som Bolaget haft i anledning av Uppdraget.
1.53 I det fall Kunden obefogat häver Uppdraget eller återkallar fullmakten efter det försäkringen har placerats av Bolaget, men före det avtalad förnyelse av försäkringen har hunnit distribuerats av Bolaget, äger Bolaget rätt till ersättning för de kostnader, som Bolaget bevisligen har haft i anledning av Uppdraget, såvida ej annat har avtalats mellan parterna i samband med att Kunden hävt Uppdraget eller återkallat fullmakten.
1.54 FÖRSÄKRINGSBASERADE INVESTERINGSPRODUKTER
1.55 En försäkringsbaserad investeringsprodukt är en försäkring med ett förfallo- eller återköpsvärde som helt eller delvis är direkt eller indirekt exponerat mot marknadsvolatilitet, med undantag för skadeförsäkringar, livförsäkringar där ersättning enligt avtalet endast betalas ut vid dödsfall eller vid invaliditet till följd av skada, sjukdom eller funktionsnedsättning, och pensionsförsäkringar. En försäkringsbaserad investeringsprodukt är till exempel en kapitalförsäkring (fond- eller depåförsäkring) i vilken Kunden kan investera i olika finansiella produkter.
1.56 Kunden har rätt att få viss information regelbundet om de försäkringsbaserade investeringsprodukter Bolaget har tillhandahållit. Denna information hittar Kunden på kundportalen.
1.57 Om inte annat överenskommits kommer Bolaget inte regelbundet bedöma lämpligheten av de försäkringsbaserade investeringsprodukter som rekommenderats Kunden.
1.58 Vad som sägs om försäkringsbaserade investeringsprodukter ovan gäller även pensionsförsäkringar som har ett förfallo- eller återköpsvärde som helt eller delvis är direkt eller indirekt exponerat mot marknadsvolatilitet i enlighet med lagen (2018:1219) om försäkringsdistribution.
1.59 EGENSKAPER OCH RISKER MED INVESTERINGAR I FINANSIELLA INSTRUMENT
1.60 Att investera i finansiella instrument innebär alltid en risk för att investeringen sjunker i värde. Ju högre risk Kunden är beredd att ta desto större är risken för större förluster. Samtidigt innebär en högre risk även en möjlighet till högre avkastning. Vid all investering i värdepapper i Kundens försäkringar är det av vikt att Kunden förstår egenskaperna och riskerna med det eller de värdepapper som Kunden köper. I de fall Kunden erhåller rådgivning om de värdepapper som ingår i Kundens försäkring kommer Bolaget att lämna ytterligare information om de finansiella instrumentens egenskaper och risker.
1.61 KOMMUNIKATION
1.62 All kommunikation sker på svenska. All dokumentation samt information Kunden erhåller kommer att vara på svenska.
1.63 Kommunikation sker via e-post, brev, telefon eller kundportal. Det åligger Kunden att meddela Bolaget om Kunden byter e-postadress, postadress eller telefonnummer.
1.64 Kunden har rätt att få viss information i samband med försäkringsdistribution och rådgivning. Denna information kommer Kunden erhålla personligen på sin kundportal, e-post eller signaturprogram. Kunden har alltid rätt att begära att få informationen avgiftsfritt i en pappershandling.
1.65 E-POST
1.66 Genom att uppge sin e-postadress, antingen i samband med Villkorens ikraftträdande eller vid annat tillfälle i samband med försäkringsdistribution, för registrering i Bolagets system, samtycker Kunden till att Bolaget får kommunicera med Kunden elektroniskt.
1.67 MEDDELANDEN
1.68 Meddelande som sänts till Kundens kundportal eller via annan elektronisk kommunikation ska anses ha kommit Kunden tillhanda vid avsändandet om det sänts till av Kunden uppgivet nummer eller elektronisk adress. Om ett sådant meddelande når Kunden på icke normal kontorstid ska meddelandet anses ha kommit Kunden tillhanda vid början av påföljande vardag.
1.69 Meddelanden som avsänts från Bolaget med rekommenderat brev eller vanligt brev ska anses ha nått Kunden senast femte vardagen efter avsändandet, om brevet sänts till den adress som Kunden uppgivit.
1.70 Meddelanden från Kunden till Bolaget ska ställas till den adress som anges i den förköpsinformation Kunden har fått, såvida inte svar begärts till annan adress. Meddelande från Kunden ska anses ha kommit Bolaget tillhanda den vardag meddelandet kommit fram till nämnda adress.
1.71 SEKRETESS
1.72 Bolaget ska iaktta och vidmakthålla tystnadsplikt vad gäller uppdraget och inhämtade uppgifter och får inte obehörigen röja sådana inhämtade uppgifter.
1.73 Handlingar med konfidentiella uppgifter ska förvaras på ett betryggande sätt.
1.74 BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER
1.75 För information om Bolagets behandling av personuppgifter hänvisas till Bolagets integritetspolicy som finns tillgänglig på Bolagets hemsida.
1.76 UPPDRAGSTID OCH FÖRNYELSE AV UPPDRAGET
1.77 Uppdraget gäller från det datum då Villkoren träder ikraft enligt nedan. Uppdraget förlängs därefter en dag i sänder, såvida inte uppdraget skriftligen uppsäges.
1.78 Villkoren träder ikraft den tidpunkt då Kunden undertecknar fullmakt enligt punkten 2.2 eller den tidpunkt Uppdragsavtalet träder i kraft.
1.79 När Uppdraget har sagts upp och Villkoren upphört att gälla upphör med omedelbar verkan även fullmakten att gälla.
1.80 ÄNDRING AV DE ALLMÄNNA VILLKOREN
1.81 Ändringar av Villkoren ska ha verkan gentemot Kunden från och med trettionde kalenderdagen efter det att Kunden enligt punkten 19 ska anses ha mottagit meddelandet om ändringen. Om Kunden inte godtar ändringen har Kunden rätt att säga upp Uppdraget till upphörande.
1.82 BEGRÄNSNING AV BOLAGETS ANSVAR
1.83 Bolaget är inte skyldigt att vidta andra åtgärder än vad som anges i Villkoren, om inte särskilt avtal ingåtts om detta. Vad som uttryckligen anges i sådant särskilt avtal ska gälla före dessa Villkor.
1.84 TVIST OCH TILLÄMPLIG LAG
1.85 Tolkning och tillämpning av Villkoren ska ske enligt svensk rätt.
1.86 Tvist rörande tolkning och tillämpning av dessa Villkor ska avgöras av allmän domstol.

Förköpsinformation

Förköpsinformation OM Förmedlarbolaget ANCRON RÅDGIVNING AB

Allmän information

Du har enligt lag rätt att få denna information och det är viktigt att du läser den innan du köper en försäkring. Du bör även spara informationen.

 

Ancron Rådgivning AB (Bolaget) är försäkringsförmedlare och distribuerar både livförsäkringar och sakförsäkringar. Bolagets distribution av sakförsäkringar är begränsad till sjuk- och olycksfallsförsäkring.

Bolaget är inte bundet att endast distribuera försäkringar från ett eller ett mindre antal försäkringsbolag, utan distribuerar försäkringar för flera försäkringsbolags räkning.

De bolag som ingår i urvalet för livförsäkringar är för närvarande: Skandia, Länsförsäkringar, SEB, SPP, Folksam, If, Trygg-Hansa, Futur Pension, Movestic, Euro Accident, DKV Hälsa, Nordeuropa Försäkring, Bliwa. De bolag som ingår i urvalet för sakförsäkringar är för närvarande: Trygg-Hansa, If, Moderna försäkringar, Länsförsäkringar, Dina försäkringar, Folksam och Nordeuropa Försäkring.

Bolaget ger råd på grundval av vad ovanstående försäkringsbolag erbjuder samt de produkter som upphandlats centralt via försäkringsförmedlingsorganisationen Tydliga.

Bolagets försäkringsförmedlare företräder kunden och agerar för kundens räkning och för kundens bästa vid distribution av försäkringar.

Som försäkringsförmedlare har vi ett ansvar att ge dig som konsument objektiv och tydlig information om försäkringsprodukten som vi tar emot från försäkringsbolagen. Därför uppmanar vi dig att särskilt ta del av och spara den information vi tillhandahåller dig som beskriver de försäkringsprodukter vi har distribuerat till dig.

Kontaktuppgifter

Förmedlarbolaget Ancron Rådgivning AB
Organisationsnummer: 559068-5508
Postadress: Box 160, 101 23 Stockholm
Telefonnummer: 08-59500711
Besöksadress: Vasagatan 16, 111 20 Stockholm
E-postadress: info@ancron.se
Hemsida: www.ancron.se

Tillstånd och tillsyn

Tillstånd

Bolaget har tillstånd från Finansinspektionen att distribuera försäkringar enligt nedan.

 • 2017-01-27 Ia) Livförsäkring (direkt)
 • Ia) Livförsäkring (direkt), [2 kap. 12 § försäkringsrörelselagen (2010:2043)]
 • 2017-01-27 Ib) Tilläggsförsäkring till livförsäkring (direkt)…
 • Ib) Tilläggsförsäkring till livförsäkring (direkt), [2 kap. 12 § försäkringsrörelselagen (2010:2043)]
 • 2017-01-27 IIa) Giftermålsförsäkring (direkt)
 • IIa) Giftermålsförsäkring (direkt), [2 kap. 12 § försäkringsrörelselagen (2010:2043)]
 • 2017-01-27 IIb) Födelseförsäkring (direkt)
 • IIb) Födelseförsäkring (direkt), [2 kap. 12 § försäkringsrörelselagen (2010:2043)]
 • 2017-01-27 III. Försäkr anknuten värdepappersfonder (direkt)
 • III. Försäkring anknuten till värdepappersfonder (direkt), [2 kap. 12 § försäkringsrörelselagen (2010:2043)]
 • 2017-01-27 IV. Lång olycksfall- och sjukförsäkring (direkt)
 • IV. Lång olycksfall- och sjukförsäkring (direkt), [2 kap. 12 § försäkringsrörelselagen (2010:2043)]
 • 2017-01-27 1. Olycksfall (direkt)
 • 1. Olycksfall (direkt), [2 kap. 11 § försäkringsrörelselagen (2010:2043)]
 • 2017-01-27 2. Sjukdom (direkt)
 • 2. Sjukdom (direkt), [2 kap. 11 § försäkringsrörelselagen (2010:2043)]

 

Bolaget har också gränsöverskridande tillstånd gällande Portugal.

Du som kund kan kontakta Finansinspektionen för att få information om vilka anställda som har rätt att distribuera vilka försäkringar. Du kan läsa om det i Finansinspektionens företagsregister (www.fi.se) eller kontakta Finansinspektionen enligt kontaktuppgifterna nedan.

Tillsyn och registrering

Finansinspektionen utövar tillsyn över Bolagets försäkringsdistribution och Bolagsverket är registreringsmyndighet för försäkringsförmedlare. Du som kund kan kontrollera registreringen hos Bolagsverket. Se kontaktuppgifter nedan.

Konsumentverket utövar tillsyn över marknadsföring och informationsinnehåll.

Konsumentverket                                         Finansinspektionen                                Bolagsverket
Postadress: Box 48, 651 02 Karlstad              Postadress: Box 7821 103 97, Stockholm Postadress: 851 31, Sundsvall
Telefon: 0771-42 33 00                                   Telefon: 08-787 80 00                               Telefon: 060-18 40 00
E-post: konsumentverket@konsumentverket.se E-post: finansinspektionen@fi.se               E-post: bolagsverket@bolagsverket.se
Webbplats: www.konsumentverket.se            Webbplats: www.fi.se                               Webbplats: www.bolagsverket.se

Bolagets försäkringsdistribution och rådgivning

Bolaget kommer att erbjuda dig rådgivning om de försäkringsprodukter som vi erbjuder utifrån de försäkringsbolag som ingår i urvalet enligt ovan. Rådgivningen är därför inte grundad på en opartisk och personlig analys (oberoende rådgivning).

I de fall Bolaget tillhandahåller dig försäkringsprodukter utan att rådgivning tillhandahålls kommer Bolaget tydligt informera dig om detta innan du ingår ett försäkringsavtal.

Kommunikation

Bolaget kommer i första hand att kommunicera med dig i pappersform eller digitalt via e-post. Det är också på detta sätt du får tillgång till förköpsinformation. När Bolaget anser det lämpligt utifrån de tjänster Bolaget erbjuder samt vår relation med dig som kund kommer du att få information tillställt dig personligen via din kundportal.

I samband med att du som kund lämnar din e-postadress till oss bekräftar du samtidigt att du har möjlighet ett motta sådan information som avses ovan via internet och e-post. Det åligger dig som kund att ändra e-postadress via e-mail eller i pappersform till Bolaget.

Du som kund har alltid rätt att på begäran få denna information samt viss annan information avgiftsfritt i pappersform. All kommunikation sker på svenska.

Information om vår personal och kunskapskrav

Bolaget har kontrollerat att samtliga försäkringsförmedlare som är verksamma hos Bolaget har den bakgrund, utbildning, kunskap och kompetens som krävs. Bolagets samtliga försäkringsförmedlare ska årligen genomföra utbildning samt erlägga ett kunskapstest. I Finansinspektionens företagsregister (www.fi.se) kan du se vilka anställda som har rätt att distribuera försäkringar för Bolagets räkning.

Priset för distribution och rådgivning

Bolaget erhåller ersättning för den försäkringsdistribution vi utför antingen genom ett arvode från dig som kund eller genom ersättningar från våra samarbetspartners.

Ersättningen beror bland annat på vilken försäkringsprodukt som du köper. Du kommer få en beskrivning av ersättningen innan respektive tillfälle som du tecknar försäkring.

Ersättningen ska täcka kostnader för försäkringsdistributionen samt försäkringsrådgivningen inkluderat uppföljning, årlig skötsel och service till dig som kund. Dessutom ska detta täcka administrativa kostnader och försäkringar samt kostnader som åläggs av tillsynsmyndighet.

regelbunden rapport om kostnader och ersättningar

Du som kund har i vissa fall rätt att få en regelbunden rapport innehållandes information om de produkter och tjänster vi har distribuerat till dig samt kostnader och ersättningar för dessa.

Information om produkter och tjänster samt de kostnader som avses ovan kommer du att få av det försäkringsbolag du tecknat din försäkring hos. Information om de ersättningar som avses ovan kommer du att få av oss och den kommer att tillställas dig personligen minst årligen via din kundportal.

HÅLLBARHETSRELATERADE UPPLYSNINGAR

För information om Bolagets arbete med hållbarhet se Bolagets hemsida.

Intressekonflikter

Intressekonflikter är en naturlig del i affärsdrivande verksamheter och även inom Bolagets verksamhetsområde. Intressekonflikter kan uppstå i en situation där kundintresset står i konflikt med ett intresse hos Bolaget eller Bolagets försäkringsförmedlare. För att skydda dig som kund har Bolaget antagit riktlinjer för att hantera intressekonflikter.

Bolaget är medlem i försäkringsförmedlingsorganisationen Tydliga. En av Tydligas uppgifter är att upphandla och förse försäkringsförmedlare och deras kunder med konkurrenskraftiga försäkringslösningar. En del av dessa produkter administreras av Tydliga eller annat bolag inom samma koncern som Tydliga (inkluderat intressebolag) och Tydliga kan för den administrationen och de produkterna komma att få ersättning. En intressekonflikt består i att en förmedlare kan komma att distribuera en produkt administrerad av Tydliga, inkluderat andra bolag inom samma koncern som Tydliga samt intressebolag, och senare komma att erhålla en återbäring av Tydliga. Eventuell återbäring beslutas årsvis i efterskott och är beroende av bland annat Tydligas ekonomiska resultat, skadehistorik m.m. Därför saknas möjlighet att vid distributions-/rådgivningstillfället upplysa kunden om storleken av eventuell återbäring.

Det kan förekomma att vissa produkter som Bolaget distribuerar ger mer ersättning än andra. Detta kan ge incitament för Bolaget eller försäkringsförmedlaren att distribuera just dessa produkter till kunden trots att den produkten nödvändigtvis inte är den mest lämpliga eller passar kundens krav och behov bäst.

För att hantera intressekonflikter och säkerställa att kundens intressen sätts främst föregås varje distributions- och rådgivningstillfälle av en krav- och behovsprövning samt i förekommande fall av en personlig rekommendation mot bakgrund av den information du som kund har lämnat. I tillägg genomför Bolaget löpande stickprovskontroller där all rådgivningsdokumentation granskas i syfte att säkerställa att dina intressen som kund sätts främst.  Vid rådgivning avseende försäkringsbaserade investeringsprodukter föregås rådet alltid av en lämplighetsbedömning. Vi kommer i samband med rådgivningen även tydligt förklara detta förhållande för dig som kund.

De organisatoriska och administrativa system som har fastställts för att förebygga eller hantera intressekonflikter angivna ovan med anledning av distribution och rådgivning av försäkringsbaserade investeringsprodukter är inte tillräckliga för att med rimlig säkerhet säkerställa att det inte finns en risk för att kundens intressen skadas.

Närmare information om vad Bolagets regler om intressekonflikter innehåller lämnas till kunden på dennes begäran.

Ansvarsförsäkring

Bolaget och samtliga anställda försäkringsförmedlare omfattas av en obligatorisk ansvarsförsäkring gällande skadeståndsskyldighet enligt 2 kap. 7 § lagen (2018:1219) om försäkringsdistribution.

Försäkringen är tecknad hos Gjensidige Forsikring ASA, svensk filial via Nordeuropa Försäkring

Adress: Box 56044,102 17 Stockholm

Kontaktuppgifter:

Sedgwick Sweden AB

Telefon: 08-98 33 60

E-post: info@se.sedgwick.com

Webbadress: www.sedgwick.com/solutions/global/se

Drabbas du av skada eller ekonomisk förlust och anser att Bolagets eller deras förmedlares agerande har vållat denna har du möjlighet att rikta krav direkt mot försäkringsbolaget. Om du vill göra anspråk på skadestånd ska Bolaget underrättas om det inom skälig tid efter det att du märkt eller borde ha märkt att en skada uppkommit. Du har därmed en skyldighet att aktivt ta kontakt med oss. Om underrättelse inte sker inom skälig tid, har du inte längre rätt till skadestånd. Detsamma gäller om talan inte väcks senast inom tio år från distributionstillfället.

Den högsta ersättning som kan betalas ut för en enskild skada är 1 300 380 euro och totalt 2 600 750 euro för alla skador under försäkringsperioden.

Om du inte är nöjd

Om du som kund är missnöjd och vill framföra ett klagomål rörande distribution och/eller rådgivning av försäkring ska detta göras skriftligen till Bolagets klagomålsansvarig. Klagomål besvaras och utreds så snart som möjligt. Kan vi inte besvara ditt ärende inom 14 dagar från att ärendet mottogs kommer vi att meddela dig och förklara orsaken till detta samt informera om den fortsatta handläggningen av ditt ärende och när du kan förvänta dig ett svar.

Du som konsument kan få vägledning och hjälp hos:

Konsumenternas Försäkringsbyrå www.konsumenternas.se
Konsumenternas Bank- och Finansbyrå www.konsumenterna.se
Konsumentverket (Hallå konsument) www.hallakonsument.se
Konsumentrådgivningen i din kommun, www.konsumentvagledare.se

Du har även möjlighet att få din tvist prövad av Allmänna reklamationsnämnden (www.arn.se).

Du kan också vända dig till allmän domstol för att få din sak prövad. Du rekommenderas i sådana fall att anlita ett ombud som kan hjälpa dig i processen och som kan göra en bedömning av ditt ärende och dina utsikter att nå framgång i tvisten. Bolagets klagomålsansvarig:

Ancron Rådgivning AB
Klagomålsansvarig, Fredrik Nilsson
Vasagatan 16, 111 20 Stockholm
E-post: klagomalsansvarig@tydliga.se

Kvalificerade innehav

Bolaget har inga kvalificerade innehav i något försäkringsbolag som Bolaget distribuerar försäkringar från och inget av dessa försäkringsbolag har kvalificerade innehav i Bolaget.

Allmänna villkor

Du som kund omfattas efter lämnande av fullmakt till Bolaget av Bolagets allmänna villkor för kunder. De allmänna villkoren hittar du på Bolagets hemsida.

Behandling av personuppgifter

Dataskyddsförordningen – GDPR -   innehåller regler om hur personuppgifter får behandlas. Syftet med Dataskyddsförordningen är att skydda den enskildes grundläggande rättigheter och friheter, särskilt deras rätt till skydd av personuppgifter. Reglerna för Dataskyddsförordningen gäller i hela EU och har som ändamål att skapa en enhetlig och likvärdig nivå för skyddet av personuppgifter.

Du upplyses om att Bolaget, såsom personuppgiftsansvarig, behandlar dina personuppgifter. För mer information hänvisas till Bolagets integritetspolicy, som du hittar på vår hemsida.

Till motverkande av penningtvätt och finansiering av terrorism

I lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism uppställs en rad grundläggande krav för identitetskontroll med mera. Särskilda regler gäller för personer i politiskt utsatt ställning (political exposed persons, PEP). Information kan komma att efterfrågas av dig som kund i samband med tecknande av livförsäkring och/eller investeringar inom ramen för en försäkring.

Tydliga

Bolaget är medlem i försäkringsförmedlingsorganisationen Tydliga, som är Sveriges snabbast växande aktör på den svenska rådgivarmarknaden inom försäkring. Tydliga har idag närmare 350 försäkringsförmedlare anslutna till sig. vilket ger dem förutsättningar att centralt kunna upphandla försäkringslösningar som tillgodoser kundernas behov och önskemål till konkurrenskraftiga priser. Du kan läsa mer om Tydliga på www.tydliga.se.

Svenska försäkringsförmedlares förening

Bolaget är medlem i Svenska Försäkringsförmedlares förening (SFM), som är en branschorganisation för försäkringsförmedlare. För att kunna bli medlem krävs att förmedlaren uppfyller samtliga krav som Finansinspektionen ställer. Därutöver gör SFM en egen kontroll av varje individuell förmedlares kunskap och kompetens. Mer information om medlemskapet och SFM:s etiska riktlinjer finns på www.sfm.se.

Insuresec

Bolaget är anslutet till InsureSec. Det innebär bland annat att anställda försäkringsförmedlare ska vara licensierade och att vår verksamhet granskas av InsureSec samt att Disciplinnämnden för försäkringsdistribution har mandat att fatta beslut i disciplinärenden för vår försäkringsdistribution.

Du som kund kan anmäla överträdelser av de regelverk som gäller för försäkringsdistribution till InsureSec.

För mer information se www.insuresec.se eller www.radgivarregistret.se.

Swedsec

Bolaget och deras rådgivare är anslutna till Swedsec. SwedSec arbetar för höga kunskaper, regelefterlevnad och god etik hos anställda på finansmarknaden. Detta görs genom licensiering baserat på kunskapskrav och tester och genom ett disciplinärt förfarande vid regelöverträdelser. SwedSec bidrar således till konsumentskyddet.

https://www.swedsec.se/

 

Reklamation eller klagomål vid investeringsrådgivning

Om du är missnöjd med investeringsrådgivning gällande finansiella instrument eller investeringstjänster är det viktigt att du kontaktar oss och framför dina synpunkter. Kontakta gärna i första hand den person som haft hand om ditt ärende. Du kan kontakta oss på det sätt som du tycker är lämpligast – ex. per telefon, e-post eller brev – och, om du vill, även be oss att kontakta dig per telefon. Om du inte skulle vara nöjd med det svar du får, kan du sedan kontakta Mangolds klagomålsansvarige person genom att skriftligen framställa ditt ärende.

Ett klagomål ska adresseras till:

Mangold Fondkommission AB
Att: Klagomålsansvarig
Box 55691
102 15 Stockholm
klagomalsansvarig@mangold.se

 

Vill du diskutera ett klagomålsärende med någon utanför Mangold kan du vända dig till Konsumenternas Bank- och Finansbyrå eller Konsumentvägledningen i din kommun för kostnadsfri rådgivning. Du kan även få ett klagomål prövat av utomstående genom att vända dig till Allmänna Reklamationsnämnden och allmän domstol.

Reklamation eller klagomål vid försäkringsrådgivning

Om du är missnöjd med  den rådgivning du får gällande försäkring är det viktigt att du kontaktar oss och framför dina synpunkter. Kontakta gärna i första hand den person som haft hand om ditt ärende. Du kan kontakta oss på det sätt som du tycker är lämpligast – ex. per telefon, e-post eller brev – och, om du vill, även be oss att kontakta dig per telefon. Om du inte skulle vara nöjd med det svar du får, kan du sedan kontakta Tydliga AB:s klagomålsansvarige person genom att skriftligen framställa ditt ärende.

Ett klagomål ska adresseras till:

Tydliga AB
Klagomålsansvarig Fredrik Nilsson
Telefon: 0728530637
E-post: klagomalsansvarig@tydliga.se

 

Vill du diskutera ett klagomålsärende med någon utanför Ancron Rådgivning och Tydliga AB  kan du vända dig till Konsumenternas Bank- och Finansbyrå eller Konsumentvägledningen i din kommun för kostnadsfri rådgivning. Du kan även få ett klagomål prövat av utomstående genom att vända dig till Allmänna Reklamationsnämnden och allmän domstol.

Kontakta oss

E-post: info@ancron.se

Snabblänkar

Cookieinställningar

Hitta hit

Vasagatan 16
111 20 Stockholm
Vägbeskrivning

Postadress
Box 160, 101 23 Stockholm

 

Ancron Rådgivning AB

Ancron är ett partnerägt finansbolag som sätter den personliga rådgivningen i centrum.