Regelverk

Regelverk

Hållbarhet

Hållbarhet är en viktig fråga och påverkar i hög grad även den finansiella marknaden och vår rådgivning till dig. Som en aktör inom försäkringsrådgivning ska vi alltid agera i enlighet med kundens bästa intresse. Ett led i detta och en skyldighet vi har är att vara transparenta med hur vi beaktar hållbarhetsrisker så att du som kund kan fatta ett så välgrundat beslut som möjligt.

Här hittar du därför information om hur vi arbetar med hållbarhetsrisker och negativa effekter på hållbarhetsfaktorer samt hur vi integrerar hållbarhet i vår rådgivning till dig. Begreppet hållbarhet omfattar miljöaspekter, sociala aspekter och företagsstyrningsaspekter. En hållbarhetsrisk är till exempel en miljörelaterad händelse som skulle kunna få en betydande negativ påverkan på din investerings värde. Med hållbarhetsfaktorer menas miljörelaterade, sociala och personrelaterade frågor, respekt för mänskliga rättigheter samt bekämpning av korruption och mutor.

När vi distribuerar försäkringar (kapitalförsäkringar och pensionsförsäkringar) till dig och ger dig råd om finansiella placeringar inom en försäkring kommer vi fråga dig om dina hållbarhetspreferenser. Om du anser att det är viktigt att de produkter du investerar i beaktar hållbarhet kommer du ha möjlighet att ge uttryck för vilken grupp (miljömässiga eller sociala hållbarhetsfaktorer) som du tycker ska prioriteras. Du kommer även kunna berätta till hur stor del du önskar att vi beaktar det i vår rådgivning i samband med att vi utför den så kallade lämplighetsbedömningen i syfte att hitta de produkter som är lämpliga utifrån din situation och dina önskemål.

I takt med att det kommer nya standarder (taxonomier) från EU och i takt med att det sker en harmonisering av hållbarhetsrapportering i försäkrings- och finansbranschen blir våra möjligheter att integrera detta i vår försäkringsdistribution bättre, både vad gäller vårt urval av produkter och vår rådgivning till dig. Vår ambition är därför att utveckla vårt arbete med hållbarhet och framöver kunna beakta såväl hållbarhetsrisker som negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer i våra urvalsprocesser.

Vi har en ersättningspolicy som reglerar på vilket sätt våra anställda får ersättning för det arbete de utför. Vårt hållbarhetsarbete påverkar idag inte vår ersättningspolicy till våra försäkringsförmedlare.

GDPR Integritetspolicy – information om behandling av personuppgifter

1

Inledning

Ancron Rådgivning AB har vidtagit åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter alltid är skyddade och att behandling sker i enlighet med GDPR (dataskyddsförordningen). Personuppgifter är alla uppgifter som kan användas för att identifiera dig.

Ancron Rådgivning AB är personuppgiftsansvarig för den behandling som sker av dina personuppgifter. Behandling sker av anställda hos Ancron Rådgivning AB.

I denna informationstext beskriver vi för dig hur och varför Ancron Rådgivning AB behandlar dina personuppgifter.

2

Personuppgifter som behandlas och grund till behandling

Kundförhållande och försäkringsrådgivning

Vi behandlar dina personuppgifter för att hantera ditt kundförhållande med och fullgöra det kundavtal du ingått med Ancron Rådgivning AB. Uppgifterna används till exempel för att identifiera dig som kund, vid förberedelser och administration inför ingående av avtal samt för att företa åtgärder som du som kund har begärt innan avtal ingås, ge råd om försäkringar och biträda vid ingående av försäkringsavtal.

Behandling av uppgifter sker även när Ancron Rådgivning AB kontaktar dig och informerar dig om regel- eller villkorsändringar, försäkringsvillkor, produkter och tjänster med mera som har anknytning till kundavtalet. Behandling av personuppgifter sker även när du som kund elektroniskt mottar information från Ancron Rådgivning AB, till exempel via sms eller e-post.

Personuppgifter Laglig grund för behandling
·         Identitetsuppgifter

·         Kontaktuppgifter

·         Ekonomiska uppgifter

·         Kundkontakt

·         Engagemang

För att uppfylla ingånget avtal med dig som kund.

Efter en intresseavvägning.

Personuppgifter om dig som kund kan komma att behandlas efter att en intresseavvägning har gjorts mellan Ancron Rådgivning AB berättigade intresse för behandling och ditt integritetsintresse. Sådan behandling kan till exempel avse hantering av provisioner, ersättningar och arvoden, där sådana är överenskomna mellan dig och Ancron Rådgivning AB. En sådan behandling är nödvändig för att tillgodose Ancron Rådgivning AB :s behov av att säkerställa att rätt ersättning och provision utbetalas.

Dina personuppgifter behandlas och lagras även för att uppfylla rättsliga förpliktelser som Ancron Rådgivning AB har, så som att uppnå och säkerställa tillräcklig kundkännedom, genomföra kontroll mot sanktionslistor, bevarande av dokumentation eller utlämnande av uppgifter till myndigheter på begäran.

Kontakt med Ancron Rådgivning AB

Vi kommer att behandla dina personuppgifter när du tar kontakt med oss eller när vi tar kontakt med dig via e-post, brev eller annat vis.

Personuppgifter Laglig grund för behandling
·         Identitetsuppgifter

·         Kontaktuppgifter

·         Övriga uppgifter som lämnas vid kontakt med oss

  • Efter en intresseavvägning.

Ancron Rådgivning AB kommer att behandla dina uppgifter efter att en intresseavvägning har gjorts mellan Ancron Rådgivning AB :s berättigade intresse för behandling och ditt integritetsintresse.

Personuppgifter kan komma att behandlas för Ancron Rådgivning AB :s berättigade intresse av att fastställa, göra gällande och försvara rättsliga anspråk.

Samarbetspartner till Ancron Rådgivning AB

Ancron Rådgivning AB kan komma att behandla personuppgifter avseende anställda hos en samarbetspartner i syfte att kommunicera med samarbetspartnern, hantera avtalsförhållandet och för att hantera de tjänster som kommits överens om mellan bolagen. Det kan till exempel avse fakturahantering eller deltagande vid konferenser och andra aktiviteter.

Personuppgifter Laglig grund för behandling
·         Identitetsuppgifter

·         Kontaktuppgifter

Efter en intresseavvägning.

 

Ancron Rådgivning AB kommer att behandla dina uppgifter efter att en intresseavvägning har gjorts mellan Ancron Rådgivning AB :s berättigade intresse för behandling och ditt integritetsintresse. En behandling är nödvändig för att tillgodose Ancron Rådgivning AB behov av att upprätthålla ingången avtalsrelation.

Personuppgifter kan även komma att behandlas för Ancron Rådgivning AB :s berättigade intresse av att fastställa, göra gällande och försvara rättsliga anspråk.

3

Inhämtande av uppgifter

Vi hämtar information om dig från olika källor.

Vi hämtar information om dig som kund från dig själv i samband med att du blir kund och i samband med att du får råd om försäkringar. Inhämtande sker också i samband med att du tecknar dig för en produkt eller tjänst via oss, att du kontaktar oss eller i samband med att du använder någon av våra digitala kanaler (till exempel e-post, kundportal och elektronisk signering).

I syfte att upprätthålla en god kund- och registervård kan Ancron Rådgivning AB komma att komplettera personuppgifterna genom inhämtande från privata och offentliga register.

För att uppfylla rättsliga förpliktelser kan Ancron Rådgivning AB komma att samköra dina personuppgifter mot sanktionslistor för att genomföra kontroller.

Vi hämtar även uppgifter från andra aktörer, så som försäkringsbolag, i den utsträckning som krävs för att kunna ge dig råd. Sådan information inhämtas endast i den utsträckning det är nödvändigt för fullgörande av uppdrag relaterat till ingånget kundavtal. Informationen inhämtas från det försäkringsbolag du har valt och i enlighet med den insynsfullmakt och/eller skötselfullmakt du har givit till Ancron Rådgivning AB.

4

Aktörer som Ancron Rådgivning AB delar uppgifter med

Ancron Rådgivning AB delar uppgifter till samarbetspartner, till exempel ett försäkringsföretag, i samband med att du tecknar dig för en produkt eller tjänst via oss. I dessa fall är Ancron Rådgivning AB och vår samarbetspartner båda personuppgiftsansvariga och du kommer, utöver den information du får från oss, även att erhålla information från den aktör du valt att teckna avtal med.

Uppgifter kan även komma att delas med vissa tjänsteleverantörer till Ancron Rådgivning AB, till exempel systemleverantörer och molntjänstleverantörer. I dessa fall agerar tjänsteleverantören enligt instruktioner från oss och får inte använda uppgifterna för egna ändamål.

Vi kan även komma att dela personuppgifter med myndigheter, inkluderat rättsvårdande myndigheter, i de fall vi är skyldiga att göra det. En sådan behandling är nödvändig för att uppfylla rättsliga förpliktelser.

Personuppgifter kan även komma att delas med domstolar, motparter och andra aktörer i samband med rättstvist. En sådan behandling görs för Ancron Rådgivning AB :s berättigade intresse av att fastställa, göra gällande och försvara rättsliga anspråk.

Ancron Rådgivning AB kan även komma att dela uppgifter med potentiella köpare och säljare om verksamheten skulle säljas eller slås ihop med annat företag. En sådan behandling är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att genomföra avyttringen eller sammanslagningen.

5

Plats för behandling

Den behandling som Ancron Rådgivning AB utför sker inom EU/EES. I de fall Ancron Rådgivning AB eller en tjänsteleverantör till Ancron Rådgivning AB skulle överföra dina personuppgifter till ett land utanför EU/EES säkerställer Ancron Rådgivning AB  att det finns skyddsåtgärder på plats.

6

Lagring av personuppgifter

Dina personuppgifter kommer att lagras så länge du är kund hos Ancron Rådgivning AB samt även efter att ditt avtal är uppsagt, i den mån lag kräver det. Det kan till exempel avse bevarande av kunddokumentation och avtal som visar vad Ancron Rådgivning AB och du har kommit överens om.

Personuppgifter kommer i övriga fall endast behandlas så länge det är nödvändigt.

7

Dina rättigheter

Tillgång till dina uppgifter

Du har rätt att begära tillgång till de personuppgifter vi behandlar om dig, ett så kallat registerutdrag.

Begära rättelse

Du har rätt att begära att felaktigt registrerade uppgifter om dig rättas.

Återkalla samtycke

Du har rätt att när som helst återkalla ett eventuellt samtycke till behandling av personuppgifter.

Invända mot behandling för direkt marknadsföring inbegripet profilering

Du har rätt att invända mot att dina personuppgifter används för direkt marknadsföring och avregistrera dig från eventuella kundutskick.

Begära begränsning av behandling

Du har under vissa omständigheter rätt att begära att Ancron Rådgivning AB begränsar behandlingen av dina personuppgifter. Under sådana omständigheter kan Ancron Rådgivning AB eventuellt inte uppfylla de skyldigheter vi har enligt avtal med dig.

Dataportabilitet

Du har under vissa omständigheter och om det är tekniskt möjligt rätt att få ut de personuppgifter som registrerats om dig i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format och ha rätt att överföra dessa uppgifter till en annan aktör.

Radering

Du har under vissa omständigheter rätt att få de uppgifter som registrerats om dig raderade. Detta gäller dock inte om Ancron Rådgivning AB är skyldigt att bevara uppgifterna enligt lag.

8

Kontakt och klagomål

Du kan alltid kontakta Ancron Rådgivning AB om du har frågor om behandlingen av dina personuppgifter.

Kontaktuppgifter:

Ancron Rådgivning AB
Vasagatan 16
111 20 Stockholm
Telefonnummer: 08-59500711
E-post: info@ancron.se

Datainspektionen är tillsynsmyndighet för behandling av personuppgifter. Om du anser att uppgifter om dig behandlats i strid med dataskyddsförordningen kan du lämna in ett klagomål till Datainspektionen.

 

 

Kontakta oss

E-post: info@ancron.se

Snabblänkar

Cookieinställningar

Hitta hit

Vasagatan 16
111 20 Stockholm
Vägbeskrivning

Postadress
Box 160, 101 23 Stockholm

 

Ancron Rådgivning AB

Ancron är ett partnerägt finansbolag som sätter den personliga rådgivningen i centrum.